Technická podpora

Èasto kladené dotazy

Od jakého okamžiku se poèítá platnost vstupního hesla?
Platnost hesla zaèíná bìžet v okamžiku, kdy jej poprvé použiješ pro pøihlášení.

Jak dlouho mé heslo platí?
Platnost hesla je 24 hodin od aktivace (prvního použití, pøihlášení).

Mohu mé heslo dát i svým pøátelùm a známým?
NE to bohužel nemùžete. Riskujete tím, že Tvoje heslo bude zablokováno a nestáhneš si požadovaný film ani Ty.

Jsem v zahranièí, ale mám SIMkartu èeského operátora. Mohu platit pomocí SMS?
Je nám líto. Platbu pomocí PR SMS lze provést jen v Èesku a to jen v síti operátora jehož SIM kartu máš v telefonu.

Poslal jsem SMS zprávu, ale nepøišla mi žádná odpovìï?
Je možné, že text Vámi zaslané SMS mìl chybný formát. Zkontrolujte prosím odeslanou SMS a pøípadnì nás kontaktujte formuláøem na tìchto stránkách. Pokud Vám však nepøišlo žádné heslo, znamená to také, že jste zaplatil pouze za odchozí SMS a to dle Vašeho bìžného tarifu u Vašeho operátora. Toto je naše speciální ochrana pro Vás! Za heslo platíte až opravdu pøi jeho doruèení, tedy platíte pøíchozí SMS.

Nedávno jsem pøevedl své telefonní èíslo k jinému operátorovi a na odeslanou SMS mi nepøišla žádná odpovìï.
Zavolejte na infolinku operátora a nechte si ovìøit, že byl pøevod èísla dokonèen úspìšnì i pro službu SMS se zvýšeným tarifem.

Mým operátorem je O2 a na odeslanou SMS mi i pøes správné tel. èíslo nepøišla žádna odpovìï.
Zavolejte na infolinku operátora a zkontrolujte si, zda-li máte aktivované SMS se zvýšeným tarifem (PR SMS).

Mám firemní telefon a i pøes to, že vše dìlám správnì, nepøišla mi žádná odpovìï.
Zkontrolujte si u operátora, zda-li nemáte tyto placené služby blokovány. Nìkteré firmy k blokacím pøistupují ve snaze snížit telefonní náklady na zamìstnance.

Vždy, když stahuji video, stahování se pøeruší pøed dokonèením stahování.
Doporuèujeme nainstalovat program s podporou navazování nedokonèených stahování. K dispozici je napøíklad Free Download Manager, který je možno stáhnout i s èeskou lokalizací zde.

Nainstaloval jsem si Free Download Manager, ale nevím jak zadat údaje pro stažení.
Nastavení je znázornìno na obrázku

Pøehrávání videa se v prùbìhu pøeruší.
Doporuèujeme nainstalovat program s podporou navazování nedokonèených stahování a namísto pøehrávání video stáhnout. Více zde.

Stažený soubor nelze pøehrát, hlásí chybìjící kodek.
Doporuèujeme stáhnout a nainstalovat novìjší Microsoft Windows Media Player, který je ke stažení zde.

Video se pøehrává bez zvuku èi obrazu.
Doporuèujeme stáhnout a nainstalovat balík kodekù "Codec Pack All in 1", který je ke stažení zde.Dotaz

Pro urychlení øešení problému, Vás prosíme o zaslání potøebných informací.

Problém:
Tvoje e-mailová adresa:
Telefonní èíslo:
Pøístupové heslo:
Popis problému:

Opiš ovìøovací kód do textového pole:

Upozornění: Zakazuje se rozmnožování filmů a zvukových záznamů materiálů, jenž jsou chráněny autorským právem. Bez souhlasu majitele autorských práv je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování a televizní šíření filmů stažených z www.videozdarma.cz nebo jejich částí zakázáno. Porušení tohoto zákazu může mít za následek hmotné i trestněprávní postihy! Všichni aktéři ve filmech jsou starší 18 let!
Copyright © MP House a.s. 2007 - 2011 | Online: 20